Ilmajohtoverkkojen nykyinen elinkaari alkaa olla tiensä päässä Suomessa ja käytännössä ikääntyneet ilmajohtoverkot joudutaan korvaamaan maakaapelilla tai ilmajohdolla. Verkon rakenne ja ominaisuudet muuttuvat, kun ilmajohdoista siirrytään maakaapeleihin. Samaan aikaan uusiutuvan energian pientuotanto lisääntyy ja uudet tekniikat tulevat yleistymään. Enston verkonrakennusyksikön Suomen myyntijohtaja, Jouni Siniranta valaisee tämän hetkistä verkonrakentamista Suomessa. 

"Ilmajohtoverkot ovat arempia ilmastollisille sääolosuhteille, joissa sähkönjakelun häiriöt sekä keskeytykset ovat paljon yleisempiä, kuin maakaapeliverkoissa. Tästä syystä verkon uudisrakentamisessa suositaan varsinkin taajama-asuinalueilla maakaapelirakentamista. Haja-asutusalueilla ja erityisesti metsissä yleisesti käytettyjen keskijänniteavojohtojen tilalle kannattaisi rakentaa päällystetyt johtimet, jotka vähentäisivät huomattavasti käyttöhäiriöitä tavanomaiseen avojohtoon verrattuna."

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta merkittävästi. Laki edellyttää, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, haja-asutusalueilla ei saa siirtymäajan jälkeen esiintyä yli 36 tunnin ja taajamissa yli 6 tunnin sähkökatkoksia. Tämä on kannustanut verkkoyhtiöitä panostamaan maakaapelointiin. Maakaapelointi on investointikustannuksiltaan kalliimpaa kuin ilmajohtoverkon rakentaminen, mutta kokonaiskustannukset pysyvät kuitenkin siedettävällä tasolla, kun puhutaan verkon koko elinkaaresta.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uudet teknologiat

"Tulevaisuuden isot haasteet tulevat olemaan maaseutujen saneerausinvestoinneissa, sillä sähkön kulutus sekä toimitusvarmuusvaatimukset ovat kasvaneet takavuosista. Jakeluverkon kaukaisimmat asiakkaat saattavat hyvinkin kärsiä jännitetason vaihtelusta ja yliaalloista, jotka voivat ilmetä esimerkiksi laitteiden toimintahäiriöinä tai valojen välkyntänä. Investoinnit haja-asutusalueille maksavat merkittävästi. Nopeat ja kustannustehokkaat ratkaisut löytyvät LVAC-sähkönlaatutuotteista, joilla voidaan maksimoida olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ja korjata esimerkiksi jännitteen epäsymmetriaa. Tuotteet ovat myös uudelleen sijoitettavissa, mikäli verkko saneerataan kokonaisuudessaan myöhemmin."

Ensto rakentaa uusia ratkaisuja myös LVDC-verkon muodossa. Low voltage direct current on...

Lue koko artikkeli