3/2017 Ajankohtaista sähkötuotteista:

 
 
 
 
 
 

3/2017 Ajankohtaista sähkötuotteista

marraskuu 2017
 
 

Lähes kolme neljästä led- valonheittimistä vaarallisia

Eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset selvittivät led-valonheitinten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta yhteisellä laajalla valvontahankkeella. Valonheittimistä tarkastettiin sähköturvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä hallinnolliset vaatimukset. Projektissa keskityttiin tuotteisiin, jotka on erityisesti suunnattu kuluttajille. Testattavana oli yhteensä 90 led-valonheitintä. Euroopan komission osittain rahoittamaan valvontahankkeeseen osallistui 20 viranomaista yhteensä 17 maasta. 
 
Projektin tulos oli murskaavan huono. Projektin seurauksena lähes puolet testatuista led-valonheittimistä vedettiin pois EU-markkinoita, mikä osoittaa, että vastuussa olevat valmistajat, maahantuojat ja jakelijat eivät ole ottaneet kaikkia EU:n asettamia vaatimuksia huomioon tuodessaan valoheittimiä Euroopan markkinoille. Vain 10 prosenttia testatuista tuotteista selvisi valvonnasta ilman markkinavalvontatoimia. Tarkastetuista led-valonheittimestä vain kaksi täytti molempien lainsäädäntöjen tekniset ja hallinnolliset vaatimukset.
 
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun eurooppalaisessa yhteishankkeessa testattuja tuotteita valvottiin kahden eri lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tukes tarkasti 10 Suomessa myytävää led-valonheitintä, joista viisi poistettiin markkinoilta ja yhdelle annettiin myyntikielto eli uudet toimitukset jälleenmyyjille kiellettiin. Lopuista neljästä tuotteesta kirjoitettiin huomautus pienten teknisten, merkintä- tai asiakirjapuutteiden vuoksi. Lisätietoa:
Kampanjan raportti
Lehdistötiedote

 
 
     
 

Induktiokeittolevyistä löytyi puutteita yhteiseurooppalaisessa valvontaprojektissa

EU:n markkinavalvontaviranomaiset testasivat yhteisessä EMC-markkinavalvontakampanjassa 49 induktiokeittolevyä. Testitulokset osoittivat, että noin kolmannes tarkastetuista tuotteista lähetti toimintaympäristöönsä sallittua enemmän sähkömagneettisia häiriöitä. Huomattavia puutteita löytyi myös tuotteiden merkinnöistä ja asiakirjoista. Noin 70 prosentilla tuotteista merkinnät ja asiakirjat olivat vaatimusten mukaisia. 
 
Kampanjan tulos oli huono, mutta silti parempi kuin aikaisemmissa yhteisissä markkinavalvontakampanjoissa. Tähän saattaa olla syynä se, että kyseisessä tuoteryhmässä on melko paljon eurooppalaisia valmistajia. Valmistajilla on kuitenkin vielä tehtävää, jotta tuotteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset.
 
Induktiokeittolevyjen valvontaprojekti aloitettiin kesällä 2016 ja se kesti vuoden. Suomessa tarkastettiin neljä tuotetta, joista yksi poistettiin markkinoilta ja yhdelle annettiin huomautus. Markkinoilta poistaminen tarkoittaa, että toiminnanharjoittajan on lopetettava tuotteen markkinointi ja kerättävä myymättömät tuotteet pois myynnistä.   Lisätietoa: 
Kampanjan raportti
Lehdistötiedote

 
 
     
 

Valvonnassa sähkösavukkeiden hallinnolliset vaatimukset

Tänä vuonna toteutetussa sähkösavukkeita koskevassa EU:n yhteisessä EMC-markkinavalvontakampanjassa tarkastettiin yhteensä 76 sähkösavuketta. Kampanjassa tarkastettiin ensisijaisesti tuotetta koskevat hallinnolliset vaatimukset eli CE-merkintä, jäljitettävyysvaatimukset, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä tekniset asiakirjat. Kampanjaan osallistui 10 markkinavalvontaviranomaista.
 
Kampanjan tulokseksi saatiin, että noin kolmannes tarkastetuista tuotteista oli vaatimustenmukaisia. Tulos osoittaa, että sähkösavukkeiden valmistajat eivät ole tietoisia EMC-direktiivin vaatimuksista. Kampanjan yhtenä tavoitteena olikin lisätä sähkösavukkeiden valmistajien tietämystä EMC-direktiivistä.
 
Kampanjan aikana 16 sähkösavuketta arvioitiin teknisesti. Erityistä huomiota kiinnitettiin tuotteiden immuniteettivaatimuksiin. Kaikki testatut tuotteet läpäisivät niille suoritetut EMC-testit. Tukes ei osallistunut kampanjaan.
 
Lisätietoa:
Kampanjan raportti

 
 
     
 

Lamppujen pakkausten tiedoissa vähän huomautettavaa

Kesän 2017 aikana lampuista tarkastettiin sekä ekosuunnittelu- että energiamerkintäasetusten asettamat vaatimukset. Energiamerkintä löytyi kaikista 35 tarkastetusta tuotteesta, mutta kuudesta tuotteesta löytyi muita tietoja koskevia puutteita.
 
Lampun pakkauksesta pitää kuluttajan valintojen helpottamiseksi löytyä muun muassa tiedot lampun nimellisvalovirrasta (lumen) ja -eliniästä, värilämpötila (kelvin) ja lampun mitat. Lisäksi lampusta pitää löytyä tieto, voiko sitä käyttää himmentimen kanssa ja soveltuuko se muuhun kuin normaaliin huonelämpötilaan tai tärinään. Lisätietoa:
Lehdistötiedote

 
 
     
 

Tuotetietojen merkitys korostuu netti- ja etämyynnissä

Netti- ja etämyynnissä tuotetietojen merkitys korostuu, koska tuotetta ja sen pakkausta ei näe ennen ostopäätöstä. Vaillinaisin tai jopa virheellisin tuotetiedoin myyty tuote ei välttämättä sovellu käyttötarkoitukseensa ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaran. Esimerkkinä tästä ovat sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet ulkokäytössä. Vaadittavat tiedot vaihtelevat tuoteryhmän mukaan. Vaatimukset tulevat pääosin kuluttajansuojalaista. Suomalaisissa verkkokaupoissa myynnissä olevien verkkokäyttöisten sähkölaitteiden pitää sopia Suomen 230V sähköverkkoon sekä käyttöjännitteensä että pistotulpan osalta. Mikäli verkkokäyttöisen tuotteen toimintajännite on poikkeava ja/tai siinä ei ole Suomen järjestelmään sopivaa pistotulppaa, sitä ei saa asettaa myyntiin.
 

Tuotteiden energiamerkintä

Tuotteiden energiamerkintää koskeva uusi asetus (EU) 2017/1369 astui voimaan 1.8.2017. Uusi asetus kumoaa vanhan energiamerkintädirektiivin. Uudessa asetuksessa säädetään muun muassa energiamerkinnöissä käytettävien energialuokkien uudelleenskaalauksesta ja annetaan määräyksiä tietokannasta, johon tuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulee jatkossa toimittaa tietoa tuotteista, joille on annettu tuotekohtainen asetus. Energiamerkkien uudelleenskaalaus tulee voimaan tuoteryhmittäin sitä mukaa kun tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset uusiutuvat. Verkkokaupassa energiamerkin on oltava tuotteen hinnan läheisyydessä, selkeästi nähtävissä ja luettavissa, sekä oikeassa suhteessa kokoon nähden.  
 
Tuoteryhmäkohtaiset asetukset
 

Sähköinen tuoteseloste

Energiamerkin lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen sisältö on kerrottu tuotekohtaisissa asetuksissa. Valaisimilla ja lampuilla erillistä tuoteselostetta ei kuitenkaan ole, eli pelkkä energiamerkki verkkosivuilla riittää. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että se on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää hinnan läheisyydessä linkillä, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ”Tuoteseloste”. Jos käytetään linkkiä, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä hiirtä napsautetaan linkin päällä, hiiri viedään linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä laajennusliike. Lisätietoa sähköisestä energiamerkinnästä ja tuoteselosteesta

Energiavirastossa järjestetään 20.11.2017 tietoisku energiamerkintään liittyvästä tietokannasta.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa tapahtumasta

 
 
     
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.
Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.
www.tukes.fi

 
 
  Tilaa uutiskirje