EcoDesign eli Ekosuunnitteludirektiivi on puitedirektiivi, jonka perusteella tuoteryhmille laaditaan tuoteryhmäkohtaiset asetukset. Velvoitteet astuvat voimaan vasta, kun tuoteryhmille on laadittu tuoteryhmäkohtainen asetus.  Velvoitteet koskevat tuotteiden markkinoille saattoa, jos tuote ei täytä sille asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia, sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Lisätietoa:        https://ekosuunnittelu.info/ekosuunnittelutietoa/

Energiavaraston ylläpitämässä ekosuunnitteluinfon verkkosivuilla on tiedotettu tulevista sähkölämmitystä koskevista muutoksista:

Paikallisella tilalämmittimellä tarkoitetaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on enintään 50 kilowattia, ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, joissa tuotteen tai yhden lohkon nimellislämpöteho on enintään 120 kilowattia.

Suomessa eniten kysymyksiä on herännyt siirreltävistä sähköpattereista sekä lattialämmityksestä. Pelkkä pistotulpan olemassaolo ei tee sähköpatterista siirreltävää asetuksen mukaan, vaan pakkauksen mukana tulee toimittaa jalat ja lisäksi sähköpatterin seinäkiinnitystä ei tule mahdollistaa.

Asetus koskee ihmisten lämpöviihtyvyyttä tuottavia sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä. Näissä on jatkossa oltava viikkokelloajastin ja lisäksi yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus (esim. älypuhelimella) tai mukautuva käynnistyksen ohjaus eli käytännössä viikkokelloajastimen ohjaus siten, että tiettyinä aikoina tilassa on haluttu lämpötila.

Koska lattialämmitys koostuu kahdesta osasta; lattian alla olevasta kaapelista ja seinällä olevasta ohjausyksiköstä, tulee ekosuunnitteluvaatimusten täyttyä ohjausyksikössä, vaikka nämä myytäisiin erikseen. Joissain tilanteissa samoja ohjausyksiköitä voidaan käyttää sekä asetuksen piiriin kuuluvissa lattialämmitysjärjestelmissä, että asetuksen ulkopuolella olevissa lattialämmityksissä (esim. sulanapito- tai kuivatustarkoitukset, eläinten suojat) tai vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Tällöin ohjausyksikön kytkentä- ja käyttöohjeisiin on merkittävä mihin käyttöön se on tarkoitettu ja millä edellytyksillä sitä voidaan eri järjestelmissä käyttää.

Yleinen tulkinta markkinoille saattamisen ajankohdasta, eli EU-alueen jälleenmyyjän tilauspäivä, pätee tämänkin asetuksen kohdalla. Perinteisiä on-off -termostaatteja voi siis tilata tukkuihin vielä 31.12.2017 ja varastot voi myydä loppuun eli markkinoilta näitä löytynee vielä vuosia eteenpäin.”

Lisätietoa:        https://ekosuunnittelu.info/vaatimus/paikalliset-tilalammittimet/

 

Tulkinta:           

1.1.2018 alkaen vastuslangasta ja on-off -termostaatista koostuvaa sähköistä lattialämmitystä ei saa ottaa käyttöön, mutta kielto koskee vain ihmisten lämpöviihtyvyyttä eli ihmisten käytössä olevia tiloja. Asetuksen ulkopuolelle jää vesikiertoinen lattialämmitys, sulanapito- ja kuivatustarkoitukset sekä eläinten käyttämät tilat. Toisin sanoen on-off -termostaatteja saa jatkossa myydä, mikäli nämä asennetaan muun muassa eläinten suojiin ja vesikiertoiseen lattialämmitykseen, mutta ei ihmisten käytössä olevien tilojen sähköisiin lattialämmityksiin. Suotava on, että kyseisiin tuotteisiin on 1.1.2018 jälkeen merkittävä valmistajan tai maahantuojan toimesta käyttötarkoitus, sekä ohjeteksti, esimerkiksi: ”Ei saa asentaa ihmisten käytössä olevien tilojen sähköisiin lattialämmityksiin”.

Tulkinta koskee koko järjestelmää joka ohjaa lattialämmitystä. Eli sanamuoto ”seinällä oleva ohjausyksikkö” tarkoittaa sitä, että ohjaus ei ole lattiassa vaan jossain muualla. Lattiassa on kaapeli ja ohjausjärjestelmä (joka voi olla hajautettu) on ”seinällä” eli sähkökeskuksessa, pilvipalvelimella, tai vaikka älypuhelimessa. Toisin sanoen asetuksen vaatimukset ohjaukselle (viikkokelloajastin ja yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus tai mukautuva käynnistyksen ohjaus) voidaan täyttää myös älykkäillä ja hajautetuilla ratkaisuilla, joissa asetuksen vaatimat ominaisuudet (viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus, mukautuva käynnistyksen ohjaus) sijaitsevat muualla, kun termostaatissa tai huonesäätimessä, termostaatti tai huonesäädin voi sisältää vain on-off ominaisuuden. Suotava on, että valmistajan tai maahantuojan toimesta merkitään tuotteiden käyttötarkoitus, sekä ohjeteksti, jossa kuvataan, kuinka älykäs, hajautettu järjestelmä kokonaisuudessa rakennetaan asetusten mukaiseksi.

Urakoitsijoiden ja tukkureiden on huomioitava, että valmistaja vastaa tuotteiden vaatimusten täyttymisestä. Kaikkea mitä markkinoilta löytyy, voi asentaa ja myydä eteenpäin. Myös urakoitsijoiden ja asentajien on huolehdittava siitä, että loppuasennus eli järjestelmä kokonaisuudessa täyttää asetusten vaatimukset. Tällöin urakoitsijan tai asentajan tulee noudattaa laitevalmistajan tuotekohtaisia ohjeita ja teknisiä suunnitelmia, joissa opastetaan muun muassa missä yhteydessä ja millaisen järjestelmän osana on - off termostaatteja voidaan asentaa. 

Euroopan komissio on julkaissut tulkintaohjeen, joka koskee paikallisille tilalämmittimille annettuja asetuksia 2015/1185, 2015/1186 ja 2015/1188.

Lisätietoa:        https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/local-space-heaters

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2017guidelineslocalspaceheaters20171113.pdf