Rakentamisen tuotetiedon hallinnalle on tarvetta sekä koko rakennuksen että infrastruktuurin elinkaaren aikana. Building 2030 -konsortion tuotetietoryhmä käsitteli kolmannessa työpajassaan mahdollisia tapoja luokitella ja tunnistaa rakennustuotteita systemaattisesti sekä tutustui kahteen käytännön sovellukseen.

Rakennusalalla ei ole yhteisesti käyttöön otettua kansainvälistä järjestelmää tuotetietojen luokitteluun tai tuotteiden identifiointiin. Paikallisia ja toimialakohtaisia järjestelmiä on olemassa, mutta niidenkään käyttö eri osapuolten kesken ei ole systemaattista.

Käynnissä oleva tutkimus- ja kehitystyö, kuten DiCtion-projektin kehittämä ontologia ja tietoalustahankkeet, edistää tuotetietojen kytkemistä suunnittelun, kaupan, teollisen tuotannon ja rakentamisen prosesseihin. Tietomallintaminen puolestaan helpottaa tuotetiedon teknistä käsittelyä, koska se mahdollistaa erilaisen attribuuttitiedon liittämisen malliobjekteihin ja linkitettyihin tietokantoihin. Tuotetieto siirtyy mallin mukana eri osapuolten ja rakentamisen vaiheiden käyttöön.

Building 2030 -konsortion tuotetietoryhmä perehtyi 16.4.2020 apulaisprofessori Antti Peltokorven ja erikoistyötään tekevän Saara Kemppaisen johdolla tuotetietojen luokittelun ratkaisuihin ja kahteen kotimaiseen rakentamisen tuotetietoa käsittelevään ohjelmistoon.

Yhteinen luokitus edistää teknisten tuotteiden tiedonsiirtoa

Yrityskohtaisissa tietokannoissa tapa kuvata tuotteen ominaisuudet vaihtelee. Siksi tiedon siirtäminen esim. valmistajan, kaupan ja suunnittelijan välillä automaattisesti ei ole saumatonta. Sopimalla tuotetietorakenne organisaatiosta riippumattomaksi tiedon koneluettavuuden toteuttaminen tulisi nykyistä helpommaksi. Sähköteknisille tuotteille tällainen yhteinen eurooppalainen luokittelumalli on jo olemassa.

ETIM (European Technical Information Model) standardisoi sähkölaitteiden ja sähköalan tuotteiden teknisten tietojen esitystavan. Tällaisia tietoja ovat esim. väri, materiaali, puristuslujuus, taajuus ja napojen määrä. ETIM jäsentää tuotteet ryhmiin, joihin kuuluu tuoteluokkia. Luokilla on ominaisuuksia, joilla voi olla arvoja ja niillä yksiköitä. ETIM sisältää tällä hetkellä 4725 luokkaa, joista 3048 sähkö- ja 2860 LVI-tuotteille (nämä menevät osittain päällekkäin).

Koska ETIM keskittyy teknisiin tietoihin, muiden ominaisuuksien kuvaamiseen tarvitaan täydentäviä standardeja. Suomen ETIM-organisaatiot – Sähköteknisen Kaupan Liitto, LVI-INFO ja Rakennustietosäätiö – ylläpitävät täydentävää kotimaista tuotetietostandardia, joka perustuu Talo-2000-järjestelmään.

Kemppainen kertoi haastatteluihin perustuen, että...

Lue koko artikkeli