HE 23/2020 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n kommentit

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme otsikon aiheesta.

Mielestämme hallituksen esitys yhdistää tasapainoisella tavalla EPBD-direktiivin perustason velvoitteet kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotuksen pykälät edistävät sähköistä liikennettä määrällisesti ja laadullisesti oikealla latauspiste- ja varautumisvelvoitteella.

Ladattavien autojen määrän voimakas kasvu ja ennakoitu yli 300 000 kappaleen määrä vuonna 2030 edellyttävät latauspisteiden merkittävää lisäämistä. Ilman latauspisteitä sähköisen liikenteen hyödyt ja yhteistoiminta älykkään sähköenergiajärjestelmän kanssa jäävät vajaiksi. Latauspisteinvestoinnit edistävät päästöttömään liikenteeseen siirtymistä pitkävaikutteisesti.

Latauspisteiden rakentamisessa tärkeitä ovat riittävän tehokkaat latauspisteet, jotka vastaavat lyhytaikaisen asiointilatauksen ja kasvavan täyssähköautoilun tarpeisiin. Lataukset on hyvä toteuttaa vähintään 7,4 kW tehoisina, jotta ne tarjoaisivat riittävän palvelutason. Myös muun sähköjärjestelmän mitoituksen ja tilavarausten tulee vastata tulevaisuuden tarpeisiin.

Rakennuksiin asennettavat latauspisteet täydentävät julkista latausinfraa. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi kaikki latauspisteet on syytä toteuttaa direktiivin 2014/94/EU liitteen II teknisten eritelmien mukaisesti.

Latausinfra tulee rakentaa älykkääseen lataukseen soveltuvana. Sähköenergian tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitämiseksi sekä sähkön huipputehon tarpeen pienentämiseksi on välttämätöntä toteuttaa latauspisteet ja niiden rakentamiseen varautumiset älykkäästi.

Uusien asuinrakennusten ja pysäköintitalojen latauspisteisiin varautuminen teknisesti väljällä määrittelyllä on oikeansuuntainen ja kustannustehokas toimenpide. Kotilataus on sähköautoilijoille yleisin, eniten käytetty ja toivotuin lataustapa. Asukkaalla tulisi aina olla mahdollisuus latauspisteeseen.

Investointituet soveltuvat hyvin direktiivin perustasoa laajemman latausinfran rakentamiseen, jolloin aikataulu ja EPBD-direktiivin perustason ylittävä määrä on investoijan päätettävissä lataustarpeen kasvaessa.

Kunnioittavasti

Tarja Hailikari
Toimitusjohtaja
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry